Vammaispalvelut

Kehitysvammaisella ja hänen omaisillansa on oikeus käyttää yhteiskunnan yleisiä päivähoito-, opetus-, terveydenhoito- ja kuntoutuspalveluja. Yleisiä palveluja täydentävät vammaispalvelu- ja asiakaspalvelulakiin kuuluvat palvelut.

Palvelut ja tukitoimet

 • yksilölliset tutkimukset
 • erityishuollon edellyttämä terveydenhuolto
 • tarpeellinen ohjaus ja kuntoutus
 • päivähoito, koulutus ja jatko-opinnot
 • työtoiminta ja asuminen
 • palveluohjaus ja erityishuolto-ohjelma
 • kuljetus- ja tulkkipalvelut
 • apuvälineet ja asunnon muutostyöt

Kuntoutus

Palveluohjaaja osallistuu kehitysvammaisten lasten ja aikuisten kuntoutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen sekä vastaa työtoiminnasta. Hän vastaa palvelusuunnitelmien sekä erityishuolto-ohjelmien (EHO:n) laadinnasta yhdessä vammaispuolen sosiaalityöntekijän kanssa.

Kotipalvelu

Omaishoidon tukea voidaan maksaa runsaasti hoitoa vaativien vammaisten henkilöiden ja pitkäaikaissairaiden omaishoitajille.

Kodinhoitoapua voi tarpeen mukaan anoa tilapäisesti.

ETEVA

Eteva – kuntayhtymän palvelut ovat kehitysvammaisille henkilöille suunnattuja hoito-, tutkimus- ja kuntoutuspalveluja. Lisätietoja antaa kunnan palveluohjaaja.

Koulutoimi

Erityistä tukea tarvitseville lapsille voidaan järjestää opetusta joko lähikoulussa tai Eskon koulun pienryhmäopetuksessa. Oppilaan sijoituspäätöksen perusteena ovat mm. psykologin- tai lääkärinlausunnot. Sivistystoimenjohtaja tekee erityisopetuspäätökset ja vastaa tiedusteluihin kouluvaihtoehdoista.

Kansaneläkelaitos

Kela:sta voi anoa eriasteista hoitotukea, lääkinnällistä kuntoutusta, alle 18-vuotiaan kuntoutusrahaa (esim.opiskeluun) ja työkyvyttömyyseläkettä.

Vammaisneuvosto

Kunnan ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin. Sen tehtävänä on edistää vaikutus- ja päätöksentekomahdollisuuksia koskien vammaisen henkilön arkea, tukitoimia ja etuisuuksien kehitystä kunnassa vammaispoliittisen ohjelman kautta.

Asumispalvelut / Päivätoiminta

Oitissa sijaitsee Kuusikoti-niminen asumisyksikkö sekä Toimintakeskus Vaahtera. Ryttylässä asumis- ja hoitopalveluja tarjoava Jelppilä. Lisätietoja Hausjärven kotisivuilta perusturvan vammaispalvelujen osiosta tai suoraan kunnan palveluohjaajalta.

Etelä-Hämeen tukipiiri

Yhdistyksestä on edustus Etelä-Hämeen Tukipiirin hallituksessa. Tukipiirien toiminta vastaa Tukiliiton toimintaa, tukien paikallisyhdistyksien päämääriä.

Kehitysvammaisten tukiliitto

Tukiliitto on valtakunnallinen kansalais- ja ihmisoikeusjärjestö.
Yhdistyksemme on Tukiliiton jäsenyhdistys.

 • ohjaa, tukee ja edistää jäsenyhdistyksiensä toimintaa
 • tekee valtakunnallista vaikuttamistoimintaa
 • harjoittaa tiedotustoimintaa
 • julkaisee mm. Tukiviesti-lehteä ja selkokielistä Leijaa